Đăng ký dự thi

Đối tượng khác

Thời điểm kết thúc tham gia cuộc thi trước 17h00 ngày 25/04/2021
Lưu ý:

Đề thi gồm 02 phần: thi trắc nghiệm và tự luận:
Phần thi trắc nghiệm: Người dự thi lựa chọn câu trả lời thích hợp nhất đối với mỗi câu hỏi theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng là 20 câu hỏi, thời gian tối đa là 20 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động, kết quả phần thi trắc nghiệm được hiển thị ngay sau khi người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi.
Phần thi tự luận: Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức bài viết có số lượng lớn hơn 1000 từ và ít hơn 1500 từ. Thời gian gửi bài tự luận: Ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần dự thi tự luận sau nhưng phải trước thời hạn 17h00 ngày 25/04/2021 (Người dự thi có thể soạn thảo trực tiếp câu trả lời trên phần mềm cuộc thi).
Người dự thi chỉ hoàn thành bài thi và được chấp nhận nộp bài sau khi đã hoàn thành cả 2 phần thi.